Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800

ວິທີຊຳລະເງິນ

method method
 1. 1

  ເລືອກ “ຊຳລະສິນເຊື່ອ”

 2. 2

  ເລືອກ “ Welcome”

 3. 3

  ຕື່ມ ເລກທີສັນຍາ ໃນຊ່ອງວ່າງ

 4. 4

  ຕື່ມ ຈຳນວນເງິນ

 5. 5

  ຕື່ມລະຫັດ

 6. 6

  ຕື່ມລະຫັດ OTP

 7. 7

  ການຊຳລະເງິນຄ່າງວດສຳເລັດແລ້ວ

ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook