Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800
Membership service : welcome leasing Lao's exclusive membership service to provide more benefits!

Membership service : welcome leasing Lao's exclusive membership service to provide more benefits!

ສິດທິປະໂຫຍດ

(ສະເພາະລູກຄ້າ CG ເທົ່ານັ້ນ)

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດ

ເງື່ອນໄຂການເປັນສະມາຊິກ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະແມ່ນລູກຄ້າທີ່ຈ່າຍດີ ແລະ ບໍ່ມີປະຫວັດການຈ່າຍຊ້າໃນຊ່ວງໄລຍະ 6 ເດືອນນັບແຕ່ມື້ທີ່ເຮັດສິນເຊື່ອ
(ລະບົບຈະປະເມີນໂດຍອັດຕະໂນມັດທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດທຸລະກຳໃດ້ 6 ຄັ້ງແລ້ວ)

ເງື່ອນໄຂການສິ້ນສຸດການເປັນ

ສະມາຊິກ

ໃນກໍະທີ່ມີການຈ່າຍລ່າຊ້າຫຼາຍກວ່າ 10 ມື້ຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະ 3 ເດືອນໃນຊ່ວງໄລຍະລະຫວ່າງການເຮັດທຸລະກຳ
(ບໍ່ມີການແນະນຳໃນສ່ວນບຸກຄົນ)

ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook