Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800
Premium lease : Additional lease amount privilege within the limit initial lease amount for best customers

Premium lease : Additional lease amount privilege within the limit initial lease amount for best customers

ແມ່ນຫຍັງ?

ນີ້ແມ່ນບໍລິການສຳລັບລູກຄ້າຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃນບັນດາລູກຄ້າທີ່ເຊົ່າສິນເຊື່ອກັບທາງບໍລິສັດພວກເຮົາ ແລະ ສະໜອງສິດທິປະໂຫຍດໃນການເຊົ່າສິນເຊື່ອເພີ່ມເຕີມ

ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮ່ວມ

ສິດທິປະໂຫຍດ

ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook