Welcome Leasing Lao Co.Ltd.

ໂທ+856 21 417 800

ຜະລິດຕະພັນເຊົ່າສິນເຊື່ອ

ລົດຈັກ

ໄລຍະການຜ່ອນ

12-36 ເດືອນ

ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ຕໍ່າສຸດ 1.99 % ຕໍ່ເດືອນ

ຄຸນນະວຸດ
 • ສັນຊາດລາວ, 18-60 ປີ
 • ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່າ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ (ບ່ອນເຮັດວຽກປະຈຸບັນ) ແລະ ໃດ້ຮັບເງິນເດືອນຂັ້ນພື້ນຖານຕາມທີ່ລັດຖະບານໃດ້ກຳນົດໄວ້
 • ອາໄສຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເທົ່ານັ້ນ
 • [ສຳລັບຜູ້ຄ້ຳປະກັນ]ຂຶ້ນກັບຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະລູກຄ້າ
  ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາຕາມຄວາມເໝາະສົມວ່າຈຳຕ້ອງມີຜູ້ຄ້າປະກັນ ຫຼື ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຜູ້ຄ້ຳປະກັນ

ເອກະສານຕ້ອງປະກອບ
[ສຳລັບລູກຄ້າໃໝ່ & ລູກຄ້າເກົ່າ]
 • ບັດປະຈຳໂຕ / ພາດສະປອດ ຫຼື ໃບຂັບຂີ່ + ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  (ຖ້າບັດປະຈຳໂຕ ຫຼື ພາດສະປອດໝົດອາຍຸ)
 • ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີໃຫ້ທາງບໍລິສັດກວດສອບຂໍ້ມູນສິນເຊື່ອລູກຄ້າ (CIB)
 • ໃບຢັ້ງຢືນເງິນເດືອນ (ສະລິບເງິນເດືອນ / ລາຍການເງິນຝາກຖອນໃນບັນຊີເງິນຝາກ) ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງປະກອບ
 • ຂື້ນກັບອາຊີບ, ອາດຈະປະກອບໃບຢັ້ງຢືນພະນັກງານ
  (ບັດພະນັກງານ ທີ່ເປັນຫຼັກຖານຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ)

ແລ້ວກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນເຊົ່າສິນເຊື່ອອື່ນໆ ຂອງບໍລິສັດ ແວວຄຳເດ?

ສະໝັກຕອນນີ້

Direct No. : +856 21 417 800

ວັນຈັນ-ວັນສຸກ 8:30 – 17:30

Facebook