ຜະລິດຕະພັນ

※ ລາຄາລົດຈັກທີ່ລະບຸແມ່ນລາຄາສະເລ່ຍໃນສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງໂດຍທີ່ບໍ່ໃດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບລ່ວງໜ້າ.

ວິທີຄິດໄລ່ ການຊຳລະຄ່າງວດ

 • ຜະລິດຕະພັນ
  ! Please select product.
 • ມູນຄ່າລົດເທົ່າໃດ
  ມູນຄ່າລົດເທົ່າໃດ
  ກີບ
 • ຈຳນວນເງິນວາງດາວ
  ຈຳນວນເງິນວາງດາວ
  ກີບ
  %
 • ເລືອກໄລຍະການດາວ
  ! Please select period.
 • ອັດຕາດອກເບ້ຍ
  ລາຍເດືອນ
  %

ການຊຳລະຄ່າງວດລຸ່ມນີ້ເປັນພຽງຕົວອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ

ການຊຳລະຄ່າງວດລຸ່ມນີ້
ເປັນພຽງຕົວອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ

 • ຈໍານວນເງິນທີ່ດາວ
  ກີບ
 • ຈຳນວນເງິນວາງດາວ
  ກີບ
 • ການຊຳລະຄ່າງວດຕໍ່ເດືອນ ການຊຳລະຄ່າງວດຕໍ່ເດືອນ
  ກີບ
  * Based on monthly interest : 2.09%
Check the amount you can borrow and the interest rate!

ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ

 • ຖ້າຮັບສາຍ
 • ຖ້າພົບພະນັກງານ
 • ຕ້ອງມີຜູ້ຄ້ຳ ແລະ ເຊັນບ້ານໄດ້
 • ວາງດາວ ແລະ ເລືອກເອົາລົດ
 • ຮັບຂອງແຖມທັນທີ

ແອັບບໍລິສັດແວວຄຳ

ຖ້າທ່ານອອກຕອນນີ້, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້
ບໍລິການແອັບທີ່ສະດວກແບບນີ້ໄດ້.
ດຳເນີນການດາວໂຫຼດແອັບນີ້ຕໍ່ຫຼືບໍ່?
ເພີດເພີນກັບຄວາມສະດວກ
ແລະໄວຂຶ້ນຈາກບໍລິການແອັບ
ບໍລິສັດແວວຄຳ

ໂທລະສັບບາງລຸ້ນບໍ່ສາມາດຕິດຕັ້ງແອັບນີ້ໄດ້

app popup close